වසරේ මේ දක්වා කාලය තුළ ඩෙංගු රෝගීන් 82,655 ක් වාර්තා වෙයි

වසරේ මේ දක්වා කාලය තුළ ඩෙංගු රෝගීන් 82,655ක් වාර්තා වී ඇති බව ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය පවසනවා.

ඒ අනුව මේ මාසය තුළ පමණක් ඩෙංගු රෝගීන් 6,165ක් වාර්තා වූ බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය සඳහන් කළේ.

වැඩිම ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වන අතර එම සංඛ්‍යාව 17,423 ක් ලෙස වාර්තා වනවා.

දෙවැනියට වැඩිම ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වන්නේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වන අතර එම සංඛ්‍යාව 15,643 කි.

ඊට අතර මීට අමතරව නුවර, පුත්තලම, කුරුණෑගල, මඩකලපුව, රත්නපුර, කෑග්ලල යන දිස්ත්‍රික්කවලින්ද ඩෙංගු රෝගින් වැඩි වශයෙන් වාර්තා ඇති බවයි වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *