ටෙලිකොම් සේවකයන් අද සිට අඛණ්ඩ වර්ජනයක

දිවයින පුරා ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සේවකයින් රාජකාරී වලින් ඉවත් වී අද සිට අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයක නිරත වෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනයේ සේවකයන්ගේ වරප්‍රසාද කපා දමමින්, ආයතනය විකීණීමට එහි සභාපතිවරයා හා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය කටයුතු කරන බවට චෝදනා කරමින් මෙම ක්‍රියා මාර්ගය ගෙන තිබෙනවා.

සභාපතිවරයා හා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ඉවත් කරන තෙක් අඛණ්ඩව වර්ජනයේ යෙදෙන බවයි ඔවුන් පවසන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *