නිල්වලා ගඟ සහ කුඩා ගඟ ආශ්‍රිත පහත් බිම්වල ජනතාවට ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීමක්

කළු ගඟේ අතු ගංගාවක් වන කුඩා ගඟ සහ නිල්වලා ගඟ ආශ්‍රිත පහත් බිම්වල සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇතිවිය හැකි බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

එම ගංඟා ආශ්‍රිත පෝෂක ප්‍රදේශවලට තවදුරටත් වර්ෂාව ලැබෙමින් පවතින බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.

ඒ අනුව එම ප්‍රදේශවල පහත් බිම්වල සිටින ජනතාව මේ සම්බන්ධයෙන් අවධානයෙන් සිටින ලෙස දන්වන අතර, අතුරු මාර්ග ජලයෙන් යටවීමේ දැඩි අවදානමක් ද පවතින බවයි වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *