දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා රියදුරන්ට දැනුම්දීමක්

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා කුඩා වාහන සදහා කොක්මාදුව අන්තර් හුවමාරුවෙන් පිටවී යා නොහැකි ලෙස තවදුරටත් ජලය පවතින බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පවසනවා.

ඒ අනුව කොළඹ දෙසින් පැමිණෙන වාහන පාලටුව අන්තර් හුවමාරුවෙන් ද මත්තල දෙසින් පැමිණෙන වාහන ගොඩගම අන්තර් හුවමාරුවෙන් ද පිටවීම සඳහා භාවිත කළ හැකි බවයි එම අධිකාරිය සඳහන් කරන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *