රට පුරා රාජ්‍ය සේවකයින් විරෝධතාවල

ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් රාජ්‍ය සේවකයින් අද (12) අසනීප නිවාඩු වාර්තා කරමින් වැඩ වර්ජනයක නිරත වුණා.

ඒ අනුව එයට සමගාමීව ප්‍රදේශ රැසක රාජ්‍ය සේවකයින් විරෝධතාවල නිරතවී ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

රුපියල් 20,000 ක අවම දීමනාවක් හෝ වැටුප් වැඩි කරන ලෙසත්, රාජ්‍ය සේවක වැටුපෙන් 8% කපා ගැනීම නතර කරන ලෙසත්, අහිමි කර ඇති විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය යළි ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසත් සහ යෝජිත රුපියල් 10,000/- දීමනාව ජනවාරි සිට ලබා දෙන ලෙසත් ඉල්ලමින් මෙම වැඩ වර්ජනය ක්‍රියාත්මක කර තිබුණා.

news images news images news images news images news images news images news images

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *