නොරොච්චෝලේ බලාගාරයේ එක් ජනන යන්ත්‍රයක් අද යළිත් ජාතික පද්ධතියට

නොරොච්චෝලේ විදුලි බලාගාරයේ අක්‍රිය තත්ත්වයේ පැවති එක් ජනන යන්ත්‍රයක් අලුත්වැඩියා කටයුතුවලින් අනතුරුව අද (11) පද්ධතියට එක්කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.

පෙරේදා (09) දිනයේ දී ජනන යන්ත්‍ර දෙකක් අලුත්වැඩියා කටයුතු හේතුවෙන් අක්‍රීය කර තිබුනු අතර, සිදුවු විදුලි විසන්ධි වීම සමඟ අනෙක් ජනන යන්ත්‍රය ද අක්‍රීය තත්ත්වට පත්වු බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සඳහන් කළා.

ඒ අනුව අලුත්වැඩියා කාර්යයෙන් පසු අක්‍රීය මට්ටමේ පැවති එක් ජනන යන්ත්‍රයක් සක්‍රීය කර අද විදුලි පද්ධතියට එක් කිරීමට නියමිතව ඇති බවයි වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *