කල් දැමූ VAT සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ විවාදය ඇරඹේ

කල් දැමූ එකතු කළ අගය මත බදු (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත විවාදය අද (11) නැවතත් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

එකතු කළ අගය මත බදු (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත විවාදය ඊයේ (10) ආරම්භ කළ අතර ඝන පූර්ණය නොමැති වීම හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තුව යළිත් අද දිනය දක්වා කල් දැමීමට කටයුතු කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *