අල්ලස් කොමිසමට මේ වසරේ පැමිණිලි 3,255 ක්

මේ වසරේ නොවැම්බර් මාසය දක්වා කාලය තුළ අල්ලස් පැමිණිලි 3,000 ඉක්ම වූ සංඛ්‍යාවක් ලැබී ඇති බව අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව පවසනවා.

ඒ අනුව ජනවාරි 01 වනදා සිට නොවැම්බර් මස 21 වනදා දක්වා පැමිණිලි 3,255 ක් ලැබී ඇති බවයි එම කොමිෂන් සභාව සඳහන් කළේ.

ඉන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් රාජ්‍ය සේවක ව්‍යුහයේ ක්‍රියාකාරකම් මත පදනම්ව ලැබී ඇති පැමිණිලි බවත්, පොලිස් නිලධාරීන්ට විරුද්ධව පැමිණිලි 100 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මේ දක්වා ලැබී ඇති අතර, විදුහල්පතිවරුන්ට එරෙහිව පැමිණිලි 50කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ලැබී ඇති බවයි වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *