ස්ථාවර දුරකථනවලින් යවන SMS පණිවිඩත් VAT බද්ද යටතට

ස්ථාවර දුරකථනවලින් යොමු කරන කෙටි පණිවිඩ සඳහාද එකතු කළ අගය මත බද්ද අය කිරීමට රජය තීරණය කර ඇති බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය පවසනවා.

අද (10) පාර්ලිමේන්තුවේදී VAT නොහොත් එකතු කළ අගය මත බදු (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

VAT නොහොත් එකතු කළ අගය මත බදු (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ විවාදය මේ වන විට පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැත්වෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *