මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගය තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

හරගම අපේක්ෂා රෝහලේ ආරම්භ කර තිබුණු වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගය තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට තීරණය කළ බව රජයේ විකිරණ විද්‍යා තාක්ෂණික වේදීන්ගේ සංගමය පවසනවා.

සෞඛ්‍ය ලේකම්වරයා සමග පැවැති සාකච්ඡාවකින් පසු මෙම වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය තාවකාලිකව අත්හිටවූ බවයි එම සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් ධර්මකීර්ති ඈපා සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *