මත්තල ගුවන් තොටුපළ පෞද්ගලික ආයෝජකයන්ට විවෘත කරනවා – නිමල් සිරිපාල

අවුරුදු 30 ක පමණ කාලයක් සඳහා මත්තල ගුවන් තොටුපළ කළමණාකරණ කටයුතු සම්පූර්ණයෙන් භාරදීමට බලාපොරොත්තු වන බව අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල සිල්වා පවසනවා.

ප්‍රසිද්ධ දැන්වීම් මගින් ආයෝජකයින්ට ආරාධනා කළ බවත්, දැන් ඒ සඳහා ආයෝජකයන් පැමිණ ඇති බවත්, ලබන සතිය වනවිට ආයෝජනය අවසාන කරගැනීමට හැකි වනු ඇති බවත් අමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදී සඳහන් කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *