සුරාසැල් විවෘතව තැබෙන වේලාවන් වෙනස් කරයි

දෙසැම්බර් මස 09 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සුරාසැල් විවෘත කරන හා වසනු ලබන වෙලාව සංශෝධනය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව කාණ්ඩ 17 ක් යටතේ වේලාවන් සංශෝධනය කර ඇති අතර සුරාබදු ආඥා පනතේ 52 වැනි අධිකාරියේ 32-1 උප වගන්තියේ බලතල ප්‍රකාරව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් මෙම පැනවීම සිදුකර ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

ඇතැම් සුරාසැල් රාත්‍රී 12.00 ක් තෙක් විවෘතව තැබෙන බවයි වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ.

අදාළ වේලාවන් පහතින්.

news images news images news images

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *