විදුලි බිල අඩුකිරීමට යෝජනා මේ මාසය තු​ළ ලබාදෙන්න – PUCSL

විදුලි බිල අඩුකිරීම හා සම්බන්ධ යෝජනා මේ මාසය ඇතුළත ලබාදෙන ලෙස මහජන උපයෝගිතා කොමිසම විසින් විදුලි බල මණ්ඩලයට උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.

එසේ ලබාදෙන යෝජනා සලකා බලා ලබන ජනවාරි මාසයේදී විදුලි බිල සංශෝධනයක් සිදුකිරීමට නිර්දේශ ලබාදෙන බවයි මහජන උපයෝගිතා කොමිසම පැවසුවේ.

එසේම විදුලි බල මණ්ඩලයේ ආදායම සහ විදුලි උත්පාදනය සම්බන්ධයෙන් ස්වාධීන විගණනයක් පවත්වන ලෙසද මහජන උපයෝගිතා කොමිසම විදුලි බල මණ්ඩලයේ පාලනාධිකාරියට දැනුම් දී තිබෙනවා.

පිරිවැය පියවීම සම්බන්ධයෙන් අවස්ථා කීපයකදී ඉදිරිපත් කළ දත්ත පරස්පර විරෝධී වීම සැලකිල්ලට ගෙන මෙම පියවර ගත් බවයි කොමිසම සඳහන් කළේ.

ආදායම හා විදුලි උත්පාදනය පිළිබඳ පරීක්ෂණය සිදුකරන්නේ කුමන පාර්ශවයක් දැයි මේ මාස‍ය අවසන් වීමට පෙර දන්වන ලෙස විදුලි බල මණ්ඩලයට දැනුම් දුන් බවද මහජන උපයෝගිතා කොමිසම වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *