වැට් එකෙන් නිදහස් වෙන්නේ ඉතාම සුළු ප්‍රමාණයක් – හර්ෂ

ළදරු පෝෂණ ආහාර, පොහොර, වෛද්‍ය උපකරණ හා සුවසැරිය වැනි දෑ සඳහා ද වැට් බදු අය කිරීමට මුදල් අමාත්‍යංශය අපේක්ෂා කර ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා පවසනවා.

ඒ අනුව එම ද්‍රව්‍ය වැට් බද්දෙන් නිදහස් කරන ලෙස රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව මුදල් අමාත්‍යංශයෙන් ඉල්ලා සිටින බවයි අද (06) මන්ත්‍රීවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදී සඳහන් කළේ.

වැට් බද්ද ක්ෂේත්‍ර විශාල ප්‍රමාණයකට අදාළ කිරීමට කටයුතු කර ඇති අතර සුළු ප්‍රමාණයක් වැට් බද්දෙන් නිදහස් වන බවත් බදු ආදායම අවශ්‍ය බවට රජය ප්‍රකාශ කළද බදු අය කිරීමේදී සාධාරණත්වයක් තිබිය යුතු බවට කාරක සභාවේදී ඔවුන්ට පෙන්වාදුන් බවයි මන්ත්‍රීවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *