වෛද්‍ය සැපයුම් අංශයට නව වැඩබලන අධ්‍යක්ෂවරයෙක්

වෛද්‍ය සැපයුම් අංශය සඳහා නව පත්වීම් දෙකක් සිදු කර ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසනවා.

ඒ අනුව එහි වැඩබලන අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස දේදුනු ඩයස් පත්කර ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

එසේම වැඩබලන නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස සුදත් ධර්මරත්න පත්කර ඇති බවයි වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *