භාණ්ඩ කිහිපයක් සඳහා පැනවූ විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්ද ගැන මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් පැහැදිලි කිරීමක්

පසුගිය දෙසැම්බර් මස 01 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක කෙරෙන විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්ද පිළිබඳව මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් පැහැදිළි කිරීමක් සිදුකර තිබෙනවා.

භාණ්ඩ 11 ක් සඳහා විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්දක් පනවමින් 2022 නොවැම්බර් 30 වන දින අංක 2308/17 දරණ ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් වූ වසරක වලංගු කාලසීමාව 2023 නොවැම්බර් 30 වනදා දිනයෙන් අවසන්වීමට නියමිතව තිබූ බවයි එම අමාත්‍යංශය සඳහන් කරන්නේ.

ඒ අනුව මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක වූ විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්ද පැවති අනුප්‍රමාණයන්ගෙන්ම නැවත දීර්ඝ කිරීමක් පමණක් 2023 නොවැම්බර් මස 30 දිනැති අංක 2360/52 දරන නව ගැසට් නිවේදනය මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති බවයි එම අමාත්‍යංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ.

අදාළ නිවේදනය පහතින්.

news images

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *