සුරාසල් විවෘත කිරීමේ හා වසා දැමීමේ වේලාවන් සංශෝධනය කරනවා – රංජිත් සියඹලාපිටිය

සුරාසල් විවෘත කිරීමේ හා වසා දැමීමේ වේලාවන් සංශෝධනය කිරීම සඳහා ඉදිරියේදී සොයා බලන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය පවසනවා.

සුරාසැල් විවෘත කරන සහ වසා දමන වේලාවල් සැලකීමේදී එය අනියම් ආකාරයකින් නීත්‍යානුකූල නොවන මත්පැන් වෙළඳුන්ට කරන ආරාධනාවක් බවයි අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ.ඒ අනුව සුරාසැල් විවෘතව ඇති වේලාවන් ප්‍රායෝගිකව වෙනස් කිරීමට යෝජනා වී ඇති බවද ඔහු වැඩිදුරටත් පවසනවා.

එමෙන්ම, මත්පැන් බලපත්‍ර වලට ඇති ඉල්ලුම පරිදි, රජයට ආදායමක් ගැනීම සඳහා බලපත්‍ර ගාස්තුව වැඩි කළ යුතු බවයි අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *