වැඩ බලන පොලිස්පතිවරයාගේ පත්වීම සඳහා ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ අනුමැතිය

ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා ලෙස පත් කිරීම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව විසින් අනුමත කර තිබෙනවා.

මෙම පත්කිරීම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවට යොමු කර තිබූ අතර එම පත්කිරීම එම සභාව විසින් අනුමත කර තිබෙන බව කතානායකවරයා තහවුරු කළා.

ජනාධිපතිවරයා වෙත පැවරී ඇති බලතල අනුව, වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා වශයෙන් ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන්ව ජනාධිපතිවරයා විසින් මාස 3 ක කාලයක් සඳහා පත් කරන්නට යෙදුනා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *