මාළු, චීස්, බටර් ඇතුළු භාණ්ඩ කීපයක් සඳහා විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්දක්

මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනයකට අනුව භාණ්ඩ කීපයක් සඳහා විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්දක් පැනවීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව ලොකු ළුෑණු, සැමන්, යෝගට්, බටර්, ඇපල්, දොඩම්, මිදි, රටඉඳි ඇතුළු භාණ්ඩ වර්ග කීපයකට 2023 දෙසැම්බර් 01 දින සිට දෙසැම්බර් 31 වන දින දක්වා බල පැවැත්වෙන ලෙස මෙම විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද අය කෙරෙන බව සඳහන්.

අදාල ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් ආකාරයට බදු පැනවෙන ආකාරය පහතින්.

* ලොකු ළුෑණු 1Kg සඳහා රු. 10/-

* යෝගට් සහ බටර් 1Kg සඳහා රු. 2,000/-

* චීස් 1Kg සඳහා රු.1,500/-

* රට ඉඳි 1Kg සඳහා රු. 200/-

* දොඩම්, මිදි, ඇපල්, අනිකුත් පළතුරු 1Kg සඳහා රු. 600/-

* සැමන් සහ මාළු 1Kg සඳහා රු. 200/-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *