නොවැම්බර් මාසයේ උද්ධමනය ඉහළට

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය අනුව 2023 නොවැම්බර් මාසයේදී උද්ධමනය 3.4% ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඔක්තෝබර් මාසයේ එය1.5% ක් ලෙස වාර්තා වී තිබූ බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.

ආහාර උද්ධමනය 2023 නොවැම්බර් මාසයේ දී -3.6% ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර ආහාර නොවන කාණ්ඩයේ උද්ධමනය 2023 නොවැම්බර් මාසයේ දී 6.8% ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *