මේ වසරේ රු. මිලියන 21,000 කට ආසන්න මත්ද්‍රව්‍ය නාවික හමුදා භාරයට

මේ වසරේ ගත වූ කාලය තුළ සිදුකළ වැටලීම්වලින් රුපියල් මිලියන 20,576 ක වටිනාකමකින් යුත් මත්ද්‍රව්‍ය තොගයක් සිය භාරයට ගෙන ඇති බව ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව පවසනවා.

මේ වසරේ ජනවාරි සිට නොවැම්බර් 26 දක්වා කාලය තුළ හෙරොයින් මත්ද්‍රව්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 715 යි ග්‍රෑම් 509 ක තොගයක් නාවික හමුදා භාරයට ගෙන ඇති අතර එහි වටිනාකම රුපියල් මිලියන 17,887ක් බවයි සඳහන් වන්නේ.

ඊට අමතරව කේරල ගංජා කිලෝග්‍රෑම් 3641 යි ග්‍රෑම් 15 ක් සහ දේශීය ගංජා කිලෝග්‍රෑම් 50 ග්‍රෑම් 288 ක තොගයක් ද නාවික හමුදා භාරයට ගෙන ඇති අතර එම මත්ද්‍රව්‍යවල වටිනාකම රුපියල් මිලියන 1,456 ක් වනවා.

වටිනාකම රුපියල් මිලියන 95 ක් වන අයිස් මත්ද්‍රව්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 10 යි ග්‍රෑම් 755 ක තොගයක් නාවික හමුදා භාරයට ගෙන ඇති අතර, රුපියල් මිලියන 1,127ක වටිනාකමින් යුත් හෂීස් මත්ද්‍රව්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 140 යි ග්‍රෑම් 993 ක තොගයක් ද මේ වසරේ සිදුකළ වැටලීම්වලින් නාවික හමුදා භාරයට ගෙන ඇති බවයි වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *