සේනා දළඹු හානියෙන් මහ කන්නයේ බඩඉරිඟු වගාවට බලපෑම්

මෙවර මහ කන්නයේදී ද බඩඉරිඟු වගාව සේනා දළඹු හානියෙන් බලපෑමට ලක්ව තිබෙන බවට වාර්තා වනවා.

‍මේ සඳහා ගත යුතු පියවර පිළිබඳව ගොවි ජනතාව දැනුවත් කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර කෘෂිකර්ම නිලධාරින්ට උපදෙස් ලබාදී තිබෙන බව සඳහන්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *