මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය අත්හිටුවයි

ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය විසින් කැඳවා තිබූ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය අත්හිටුවා තිබෙනවා.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා සහ නිලධාරීන් සමඟ පැවති සාකච්ඡාවේදී දක්වන ලද සාධනීය ප්‍රතිචාර මත අද (29) සිට සියලු වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට තීරණය කළ බව එම සංගමයේ විධායක සභික රෙෂාන් කුමාර පවසා සිටිනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *