සංවර්ධන නිලධාරීන් ගුරු සේවයට බඳවා ගැනීම පිළිබඳ පැහැදිළි කිරීමක්

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නඩුව කඩිනමින් අවසන් වූ පසු ලැබෙන නියෝගය මත ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාව පරිදි සංවර්ධන නිලධාරීන් ගුරු සේවයට බඳවා ගැනීමට කටයුතු කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසනවා.

ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාව අනුව පුරප්පාඩු සඳහා විද්‍යා, ගණිත, විදේශ භාෂා උපාධිධාරීන් බදවා ගැනීමට පළාත් බලධාරීන් කටයුතු කරනු ඇති බවයි එම අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ.

මේ තුලින් පුහුණුවන සංවර්ධන නිලධාරීන් බඳවා ගැනීමට බලපෑමක් නොවන බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *