මහාමාර්ග සංවර්ධනය සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ණයක්

මේ වනවිට ආරම්භ කර ඇති සහ සංවර්ධන කටයුතු අවසන් කර නැති මහාමාර්ග සංවර්ධනය සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ණයක් ලබාගැනීමට කටයුතු සූදානම් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව, ඊට අදාළ ගිවිසුමට අද (28) අත්සන් තබා තිබෙන බවයි වාර්තා වන්නේ.

අදාළ සම්පූර්ණ ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඩොලර් මිලියන 68.5 ක් වැය වනු ඇතැයි ඇස්තමේන්තු කර ඇති අතර, එයින් ඩොලර් මිලියන 8.5 ක මුදලක් ශ්‍රී ලංකා රජය මගින් දැරීමට නියමිතයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *