නාවලපිටිය – පූඩලුඔය ප්‍රධාන මාර්ගයේ වාහන ගමනාගමනයට බාධා

නාවලපිටිය – පූඩලුඔය ප්‍රධාන මාර්ගයට හරංගල ප්‍රදේශයෙන් පස් කන්දක් කඩා වැටීමෙන් එම මාර්ගයේ රථවාහන ධාවනයට බාධා එල්ල වී තිබෙනවා.

මේ හේතුවෙන් විකල්ප මාර්ග භාවිත කරන ලෙසයි පොලීසිය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *