ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය කෝපා කමිටුවට කැඳවයි

ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව හෙවත් කෝපා කමිටුව වෙත කැඳවා තිබෙනවා.

ඒ අනුව එම සභාව එහි සභාපති රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්නගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පස්වරු 02.00 ට පමණ පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී ආරම්භ වීමට නියමිතයි.

ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ මූල්‍ය කටයුතු සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත බවයි වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *