අයවැය කාරක සභා අවස්ථා විවාදයේ හයවන දිනය අද

අයවැය තෙවනවර කියවීම හෙවත් කාරක සභා අවස්ථා විවාදය අද (28) හයවන දිනටත් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද පෙරවරු 9.30 ට කතානායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමට නියමිතයි.

අයවැය තෙවන වර කියවීමේ විවාදය හෙවත් කාරක සභා අවස්ථා විවාදය දෙසැම්බර් 13 වනදා දක්වා පැවැත්වෙන අතර ඊට අදාළ ඡන්ද විමසීමද එදින පැවැත්වීමට නියමිතයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *