රුපියල් 20,000 වැටුප් වැඩි කිරීම ඉල්ලා රාජ්‍ය සේවකයින් විරෝධතාවල

රාජ්‍ය සේවක වැටුප් ඉහළ නැංවීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් අද (27) දිනයේ සියලු රාජ්‍ය ආයතන ඉදිරිපිට විරෝධතා සංවිධානය කර තිබුණා.

ඒ අනුව රුපියල් 20,000 වැටුප් වැඩි කිරීම, වැඩි කරන දීමනා හා වැටුප් ජනවාරි මාසයේ සිට ලබාදීම, 2016 සිට අහිමි කර ඇති පූර්ණ විශ්‍රාම වැටුප් හිමිකම යළි ලබාගැනීම වෙනුවෙන් මෙම විරෝධතා සංවිධානය කර තිබුණා.

මෙම විරෝධතා හවල් 12.00 ට කෑම පැය තුළ පැවති අතර මේ සඳහා රාජ්‍ය සේවකයින් විශාල පිරිසක් එක්ව තිබුණා.

news images news images news images

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *