ජනපති විසින් රොෂාන් රණසිංහ​ව ක්‍රීඩා ඇමති ධූරයෙන් ඉවත්කරයි

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් ක්‍රීඩා අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ​ව එම ධූරයෙන් ඉවත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ධූරයෙන් සහ අනෙකුත් තනතුරුවලින් ඉවත් කිරීමේ ලිපිය අමාත්‍යවරයා වෙත යවා ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *