ඌව විශ්ව විද්‍යාලයේ සමරුඵලකයෙන් ජනපතිගේ නම හැලෙයි.

ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලයේ අභිනවයෙන් ඉදිකරන ලද දෙමහල් දේශනාගාරය සහ නව වෛද්‍ය පීඨයේ කාර්යාල ගොඩනැගිල්ලේ සමරු ඵලකයේ වෛද්‍ය පීඨය පිහිටුවීමට කටයුතු කල ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ නම සදහන් නොවී තිබීම විශේෂ සිදුවීමකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *