පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය රුපියල් කෝටි 24 ක දඩ මුදල් අය කරගනියි

මේ වසරේ ජනවාරි සිට නොවැම්බර් 20 දක්වා සිදුකළ වැටලීම්වලින් රුපියල් කෝටි 24 ක දඩ මුදල් අය කරගැනීමට හැකිවූ බව පාරිහෝගික කටයුතු අධිකාරිය පවසනවා.

වැටලීම් 22,000 ක් සිදුකර ඇති බවත්, ඒ අතරින් සහල් වැටලීම් 3,151 ක් සහ සීනි වැටලීම් 510 ක් පමණ සිදුකර ඇති බවද එම අධිකාරිය සඳහන් කළා.

මෙම උත්සව සමයේ පාරිභෝගික ජනතාව මිලදී ගන්නා භාණ්ඩ සහ ආහාරවල සුරක්ෂිතතාව උදෙසා සියලුම දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය වන පරිදි වැටලීම් සහ විමර්ශන වැඩි කිරීමට කටයුතු යොදා ඇති බවයි එම අධිකාරිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *