උඩරට දුම්රිය ධාවන කටයුතු යථා තත්ත්වයට

උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ ධාවන කටයුතු යථා තත්ත්වයට පත් කර, බදුල්ල දක්වා දුම්රිය ගමන් ආරම්භ කර ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් ඇතිවූ අධික වැස්සත් සමග උඩරට දුම්රිය මාර්ගයට ගස් සහ පස් කඳු කඩාවැටී දුම්රිය ධාවනයට බාධා සිදුවී තිබුණු අතර, මේ හේතුවෙන් බදුල්ල දක්වා ධාවනය වන දුම්රිය නානුඔය දක්වා සීමා කිරිමට කටයුතු කර තිබුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *