අයවැය කාරක සභා අවස්ථා විවාදයේ තෙවන දිනය අද

අයවැය තෙවනවර කියවීම හෙවත් කාරක සභා අවස්ථා විවාදය අද (24) තෙවන දිනටත් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද පෙරවරු 9.30 ට කතානායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමට නියමිතයි.

ඊයේ (23) දිනයේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ වැය ශීර්ෂයට ඡන්දයක් පැවති අතර එහිදී එයට පක්ෂව ඡන්ද 76 ක් හා විපක්ෂව ඡන්ද 08 ක් හිමිවුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *