2023 අයවැය යෝජනාවලින් 86% ක් ක්‍රියාත්මකයි – රංජිත් සියඹලාපිටිය

2023 අයවැය යෝජනා අතරින් 86% ක් මේ වනවිට ක්‍රියාත්මක බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය පවසනවා.

ඒවා අතර මධ්‍යකාලීන සහ දිගු කාලීන වශයෙන් ක්‍රියාත්මක අතර ඇතැම් යෝජනා වසර ගණනක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුව ඇති බවයි විපක්ෂ නායකවරයා යොමුකළ පැනයකට පිළිතුරු ලබාදෙමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ.

2023 වසර සඳහා ඉදිරිපත් වූ අයවැය යෝජනා 120 ක් ඉදිරිපත් වූ බවත් එම යෝජනා අතර ආදායම් යෝජනා 29ක්, වියදම් යෝජනා 30ක් සහ ප්‍රතිපත්තිමය යෝජනා 61ක් තිබූ බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා.

ඉන් ආදායම් යෝජනා 24ක් සහ ප්‍රතිපත්ති යෝජනා 17 මේ වන විට ක්‍රියාත්මක කර ඇති බවත්, දැනට ආරම්භ කර ක්‍රියාත්මක යෝජනා සංඛ්‍යාව 62 ක් බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *