පසුගිය වසරේ අයවැය වඩා සුපරික්ෂාකාරි සියුම් සුපරික්ෂණයක් හා සියුම් පසුවිපරමක් සාක්ෂාත් කරගැනීමට කාර්යසාධන බලකායක්

පසුගිය වසරේ අයවැය වඩා සුපරික්ෂාකාරි සියුම් සුපරික්ෂණයක් හා සියුම් පසුවිපරමක් සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා කාර්යසාධන බලකායක් පිහිටුවීමේ සාකච්ඡා ආරම්භ කර ඇති බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා අද (23) පාර්ලිමේන්තුවට ප්‍රකාශ කළේ ය.

මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා තවදුරටත් මෙසේ පැවසීය.

වසර 2023 වර්ෂය සඳහා අයවැය යෝජනා සමස්තයක් ලෙස 120 ඉදිරිපත් කළ බවත් ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 49480ක ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණයක් වෙන් කළ බවද අමාත්‍යවරයා කීය.

මෙම යෝජනා වලින් ආදායම් යෝජනා 24ක් සහ ප්‍රතිපත්ති යෝජනා 17ක් මේ වනවිට ක්‍රියාත්මක කර ඇත. මේ වනවිටත් ආරම්භ කර ක්‍රියාත්මකකරන මුළු යෝජනා සංඛ්‍යාව 62ක් බවද අමාත්‍යවරයා පැවසීය.
එම යෝජනා 62 තුළ ආදායම් යෝජනා 05ක් වියදම් යෝජනා 27ක් සහ ප්‍රතිපත්ති යෝජනා 30කින් සමන්විත වෙයි. දැනට ආරම්භ කර අවසන් කර ඇති යෝජනා ප්‍රතිශතය සමස්ත අයවැය යෝජනා සංඛ්‍යාවෙන් සියයට 86%ක් තරම් ඉහළ මට්ටමක පවතින බවද කීය.

මෙම අයවැය යෝජනා මධ්‍ය කාලීන හා දිගුකාලීන වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුව තිබෙන අතර සමහර යෝජනා වසර කීපයක් ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කළ යුතු යෝජනා වෙයි.
අයවැය කාර්යසාධක බලකාය පිහිටුවීමේ සාකච්ඡා ආරම්භ කර ඇති අතර මූලික කටයුතු ගැඹුරින් සාකච්ඡා කර කාර්යසාධක බලකාය පිහිටුවිමේ කටයුතු ඉදිරියේ දී සිදු කෙරෙණු ඇති බවද කී රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා, තිරසාර සුපරික්ෂණයකට මඟ පෑදෙන අයුරින් සිදු කෙරෙනු ඇති බව පැවසීය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *