අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවේ දෙවැනි දින විවාදය ඇරඹේ

විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත ( අයවැය ) 2024 ( නව වැනි වෙන් කළ දිනය ) කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදයේ දෙවැනි දින විවාදය අද (23) පාර්ලිමේන්තුවේ දී ආරම්භ විය.

ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය, මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යන වැය ශීර්ෂ අද විවාදයට ගැනේ.

වැය ශීර්ෂ විවාදය, විපක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ෆීල්ඩ් මාෂල් සරත් ෆොන්සේකා මහතා විසින් ආරම්භ කළේ ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *