අධිවේගයේ වර්ජනය අවසන් වෙයි

ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ සේවකයින් ආරම්භ කළ වර්ජනය අවසන් කර තිබෙනවා.

එම සේවකයින් ඊයේ (22) උදෑසන 7.00 සිට රාත්‍රි 07.00 දක්වා අසනීප නිවාඩු වාර්තා කරමින් මෙම වැඩ වර්ජනය ක්‍රියාත්මක කළා.

කෙසේ වෙතත් මුදල් අය කිරිමේ කුටිවල මෙහෙයුම් ත්‍රිවිධ හමුදාව මගින් සිදු කිරීමට කටයුතු කර තිබුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *