සීනි සඳහා පැනවූ උපරිම සිල්ලර මිල ඉවත් කෙරේ

සීනි සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කරමින් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය අහෝසි කර තිබෙනවා.

සුදු සීනි පැකට් නොකළ කිලෝග්‍රෑම් එකක් සඳහා රුපියල් 275ක් සහ පැකට් කළ කිලෝග්‍රෑම් එකක් සඳහා රුපියල් 295ක උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබුණා.

ඒ අනුව නව ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සීනි සඳහා උපරිම සිල්ලර මිල ඉවත් කර තිබෙනවා.

අදාළ ගැසට් නිවේදනය පහතින්.

news images

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *