අයවැය තෙවනවර කියවීමේ විවාදය අද ආරම්භ වෙයි

අයවැය තෙවන වර කියවීමේ විවාදය අද (22) ආරම්භ වනවා.

ඒ අනුව අයවැය තෙවන වර කියවීමේ විවාදය අද සිට දෙසැම්බර් 13 වනදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා.

විවාදයෙන් අනතුරුව දෙසැම්බර් 13 වනදා අයවැය තෙවනවර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීමට නියමිත බවයි වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *