ලබන වසරේ අතර මැද අලුත් බදු පැනවීමේ ඉඩකඩක් තියෙනවා – ධනනාත් ප්‍රනාන්දු

2024 අයවැය තුළ වියදම් පෙන්වා තිබුනත් ආදායම් එන ආකාරය පෙන්වා ඇත්තේ සීමිත ප්‍රමාණයක් බව ආර්ථික විශ්ලේෂක ධනනාත් ප්‍රනාන්දු පවසනවා.

VAT බදු හරහා ආදායම් ලැබෙනු ඇති බවට රජය අපේක්ෂා කරන ආකාරයක් පෙනෙන්ට ඇති බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ.

ඉතිහාසයේ අයවැය වාර්තාවලට අනුව, VAT බදු මඟින් විශාල ආදායමක් ලැබෙනු ඇති බවට අපේක්ෂා කළද එම ප්‍රමාණය නොලැබෙනු ඇති බවද, වියදම් ප්‍රමාණයද වැඩි වනු ඇති බව ඔහු පවසනවා.

මෙම වාතාවරණය අනුව, ලබන වසරේ අතර මැද ද නව බදු පැනවීමට ඉඩකඩක් ඇති බවද, එසේ නොකරන්නේ නම් වෙළඳපොළෙන් ණය ලබාගත යුතු බවද, එසේ වුවහොත් පොලී අනුපාත ඉහළ යන බවද ඔහු වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *