මේ වසරේ අපේක්ෂිත බදු ආදායම ට්‍රිලියන 3 ක්

2023 වසර අවසන් වන විට රුපියල් ට්‍රිලියන තුනක බදු ආදායමක් ඉපැයීමට අපේක්ෂා කරන බව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ ආර්ථික ස්ථායීකරණ ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ, ඩබ්.එම්.ජී. කුමාරතුංග පවසනවා.

ඒ අනුව දෙසැම්බර් 31 වනදා වන විට රුපියල් බිලියන 2700 කින් පමණ රාජ්‍ය ආදායමට දායකත්වයක් ලැබෙන බවත්, බදු නොවන ආදායම් සමඟ ට්‍රිලියන 3 ඉක්මවන ආදායමක් අපේක්ෂා කරන බවයි ඔහු සඳහන් කළේ.

ට්‍රිලියන 3 ක ආදායම් ඉලක්කය සපුරා ගැනීමට හැකි වුවහොත් එය ප්‍රාථමික ගිණුමේ අතිරික්තයක් ඇති කිරීම දක්වා රටේ ආර්ථිකය නගා සිටුවීම හේතුවන බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *