පාර්ලිමේන්තුවේ උණුසුම් තත්ත්වයක්

පාර්ලිමේන්තුවේ උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇතිවී තිබෙනවා.

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස විසින් ප්‍රකාශයක් සිදුකරමින් සිටින අවස්ථාවේ මෙම උණුසුම් තත්ත්වය හටගෙන ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

මේ හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තුව සුළු මොහොතකට කල් තබා තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *