කාරක සභා රැස්වීම් සඳහා බාහිර පුද්ගලයින් සම්බන්ධ කර ගන්නවා නම්, ලිඛිතව අවසර ගත යුතුයි – කතානායක

පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැත්වෙන කාරක සභා රැස්වීම් සඳහා බාහිර පුද්ගලයින්ට සහභාගී වීමට හැකියාවක් නොමැති බව කතානායකවරයා අද (20) පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නා.

ඒ අනුව කාරක සභාවල සාමාජික මන්ත්‍රීවරුන්, අදාළ කාරක සභා සඳහා කැඳවන පුද්ගලයින්, කාර්ය මණ්ඩලය සහ කාරක සභාවේ සභාපතිවරයාගේ විධිමත් අවසරය ලබාගත් සාමාජිකයින් නොවන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට පමණක් එම කාරක සභා රැස්වීම් සඳහා සහභාගී විය හැකි බවයි කතානායකවරයා දැනුම් දුන්නේ.

කාරක සභාවේ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය හා උපදේශනය සඳහා බාහිර පුද්ගලයෙකුගේ සහාය ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන්නේ නම් කතානායකවරයාගේ ලිඛිත අවසරය ලබාගත යුතු බව කතානායකවරයා වැඩිදුරටත් පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *