කැළණිතිස්ස සති 06 කට වැසේ

කැළණිතිස්ස බලාගාරය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් ඊයේ (17) සිට සති 06 ක් වසා දැමෙන බව වාර්තා වනවා.

බලාගාරයේ ගෑස් සහ වාෂ්ප ටර්බයිනයේ නඩත්තු කටයුතු සඳහා මෙසේ වසා දැමෙන බවයි වැඩිදුරටත් පැවසෙන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *