2024 රජයේ ආදායම් ඉලක්කයට සැලකිය යුතු අවදානමක් පවතිනවා – Fitch Ratings

2024 අයවැය සම්බන්ධයෙන් Fitch Ratings ආයතනය ප්‍රකාශයක් සිදුකර තිබෙනවා.

ඒ අනුව 2024 සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ අයවැයෙන් දක්වා ඇති ඉලක්ක ලබන වසරේ අඛණ්ඩව සිදු කිරීමට අපේක්ෂා කරන ආර්ථික ප්‍රකෘතිය සමඟ වුවද සපුරාලීමට අභියෝගාත්මක වනු ඇති බවයි එම ආයතනය සඳහන් කරන්නේ.

2024 සඳහා රජයේ ආදායම් ඉලක්කයට සැලකිය යුතු අවදානම් පවතින බවට Fitch Ratings විශ්වාසය පළ කරන බවද ඔවුන් සිය නිවේදනය මඟින් දක්වා තිබෙනවා.

බලධාරීන්ගේ ඉලක්කය 2024 දී 45% කින් පමණ ආදායම ඉහළ නංවා ගැනීම බවත් නමුත් උද්ධමනය වෙතින් ලැබෙන ආදායම 2024 දී දුර්වල වනු ඇති බවද ඔවුන් පෙන්වා දෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *