2024 අයවැයේ විහිලු සහගතම සුරංගනා කතා තියෙන්නේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ – ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය

2024 අයවැයේ විහිලු සහගතම සුරංගනා කතා ඇත්තේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය පවසනවා.

අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ ඇති ගැටලු ගැන අවධානය මෙම අයවැය තුළින් යොමු කර ඇති බවට ආණ්ඩුව සඳහන් කළද ඒවාට ලබාදී ඇති පිළිතුරු ගැටලු සහගත බවයි ඇය පෙන්වා දෙන්නේ.

පාසල් අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් කිසිඳු යෝජනාවක් අයවැය තුළ නොතිබූ බවත් පවතින විශ්ව විද්‍යාලවලට හෝ පහසුකම් සපයා ගැනීමට නොහැකි අවස්ථාවක නව විශ්ව විද්‍යාල පිහිටුවීම ගැන අයවැය තුළින් දක්වා ඇති බවද මන්ත්‍රීවරිය සඳහන් කළා.

බුද්ධිගලනය නැවැත්වීමට කිසිඳු යෝජනාවක් අයවැය තුළ නොමැති බවත් පළාත් සභා සඳහාද විශ්ව විද්‍යාල ඇති කිරීමට යෝජනා කිරීම උසස් අධ්‍යාපනයේ අර්ථය දුර්වල කරන විහිලු සහගත තීරණයක් බවයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *