පඩිය රුපියල් 100 කින් වැඩිවෙද්දි බදු රුපියල් 600 කින් වැඩිවෙනවා – හර්ෂ

2024 අයවැය තුළින් රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ පඩි වැඩිකිරීම සඳහා රුපියල් බිලියන 133 ක් වෙන් තර ඇති බවත් නමුත් පනවා ඇති නව බදු මඟින් රජය රුපියල් බිලියන 800 ක් උපයා ගැනීමට අපේක්ෂා කර ඇති බවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂ ද සිල්වා පවසනවා.

ඒ අනුව එය වෙනත් විදියකින් ප්‍රකාශ කළහොත් පඩිය රුපියල් 100 කින් වැඩි වන්නේ නම් බදු රුපියල් 600 කින් වැඩිවන බවයි අද පැවති අයවැය විවාදයට එක්වෙමින් මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළේ.

එසේම බදු පනවා ඇත්තේ ධනවත් පුද්ගලයින් මත නොවන බවත් සාමාන්‍ය ජනතාව මත පාරිභෝජනය කරන භාණ්ඩ මත බදු පනවා ඇති බවයි මන්ත්‍රීවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *