වෙළඳපොල තුළ සීනි හිඟයක්

වෙළඳපොල තුළ සීනි හිඟයක් හටගෙන ඇති බව වෙළඳුන් පවසනවා.

ඒ අනුව වෙළඳුන් පෙන්වා දෙන්නේ පනවා ඇති පාලන මිලට සීනි අලෙවි කළ නොහැකි බවයි.

ආනයනික සීනි සඳහා 2022 වසරේ සිට පැවති ශත 25 ක විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද රුපියල් 50 ක් දක්වා ඉහළ දැමීමට පසුගියදා රජය පියවර ගෙන තිබුණා.

ඉන් අනතුරුව රජය ගැසට් නිවේදනයක් මඟින් සුදු සීනි සඳහා රුපියල් 275 ක් සහ දුඹුරු සීනි රුපියල් 330 ක් වන ලෙස උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමටද කටයුතු කර තිබුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *