උඩරට මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයට බාධා

හාලිඇළ සහ දෙමෝදර අතර පස් කන්දක් කඩාවැටීම හේතුවෙන් උඩරට මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයට බාධා එල්ලවී තිබෙනවා.

එය කඩිනමින් ඉවත් කිරීමට මේ වනවිටත් කටයුතු කරමින් සිටින බවයි වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *